U bevindt zich hier: Startpagina  

DUITS ZONDER VOORKENNIS

Voorafgaande informatie

Deze taalhulp Duits is gericht op personen die geen enkele voorkennis van deze taal hebben. Dit aanbod kan ook nuttig zijn voor hen die het gevoel hebben onvoldoende kennis van het Duits te bezitten om de reeds bestaande taalhulp op deze blog te volgen. Wie voldoende basiskennis heeft kan terecht op Taalhulp met voorkennis.

Voorafgaand aan deze elementaire taalhulp kunnen wellicht onderstaande inlichtingen helpen om te beslissen dergelijke hulp te benutten.

Doel

Er wordt vanuit gegaan, dat u in een redelijke termijn dermate Duits wil spreken en lezen/schrijven om u verstaanbaar te maken en Duits te verstaan. Deze taalhulp veronderstelt, dat u nog geen notie heeft van het Duits en al evenmin nog enige kennis heeft van spraakkunsttermen uit langvervlogen tijden op de schoolbanken. Spraakkunst? Een taal leren zonder kennis van elementaire spraakkunst is gewoonweg onmogelijk, zeker in het Duits waar de uitgang van een woord totaal kan veranderen afhankelijk van het nut van dat woord in de gesproken of geschreven zin. Daarom zal van bij het begin telkens een gebruikte term uit de spraakkunst zo eenvoudig mogelijk verklaard worden in een afzonderlijk venstertje dat elke stap in de kennis van het Duits zal begeleiden.

Indien u werkelijk vanaf 'nul' Duits wil leren, is het best goed te beseffen dat een 'redelijke' termijn nodig is om u in die taal uit te kunnen drukken. Wat is redelijk? Wel, dat hangt af van uw eigen ontvankelijkheid voor een vreemde taal. Daarom: heb veel geduld en laat u niet afschrikken door na enkele maanden zo ergens een plots gevoel te krijgen van... nergens te staan. Zulk persoonlijk gevoel is trouwens zeer bedrieglijk. Hoe meer u Duits kan en kent, hoe meer u dat gevoel zal krijgen eigenlijk nog niets te kunnen/kennen. Maar wees gerust, u zou ervan versteld staan, hoezeer u reeds na enkele maanden gevorderd bent, zodra u per gelegenheid een gesprek met een Duitser voert en vaststelt dat deze persoon u echt verstaat, of hoezeer u na enkele maanden veel meer verstaat van wat u hoort op een Duitse radio- of televisizender. Kennis van het Duits in die mate, dat die taal even spontaan, correct en vlot gehanteerd kan worden als uw moedertaal Nederlands, zal u pas hebben na - wees niet ontgoocheld! - vijf jaren vrij intens gebruik ervan. Ach, stap voor stap gaan we in de goede richting.

Waarop kan u van in het begin best letten?

Een taal is een wijze om zich uit te drukken, om iets aan een ander mee te delen. Nu hangt de wijze waarop u iets duidelijk wil maken af van de gewoontes die in een groep mensen in de taalgroep leven. Een klein voorbeeld. Veronderstel dat u iemand in het Nederlands aan de telefoon wil krijgen. Dan heeft men in Vlaanderen of Nederland de gewoonte te zeggen: "Ik wil iemand opbellen". Maar de Duitse samenleving is een andere dan de Vlaamse of de Nederlandse, en bijgevolg heeft men daar andere gewoontes om zich uit te drukken. Letterlijk vertaald uit het Duits zal een Duitser dezelfde uitspraak als volgt zeggen: "Ik wil iemand aanroepen". Ziet u het al? De moeilijkheid is het proberen te denken, proberen zich gedachten te maken zoals een Duitser het doet! Van in het begin van deze taalhulp zal u voorbeelden krijgen, hoe u zich in het Duits uitdrukt alsof u zou denken vanuit de Duitse samenleving, niet vanuit de Vlaamse of Nederlandse. Dat is een heel belangrijke instelling die u zich eigen zou moeten maken, enkel en alleen al om verstaanbaar te zijn. Daarbij zal op de allereerste plaats ervaring moeten opgebouwd worden. Maar wees gerust... dat komt. Nog eens een klein voorbeeld? Na een hele uiteenzetting in het Nederlands zou u samenvattend kunnen besluiten: "Uiteindelijk...". Als u in een Nederlands-Duits woordenboek gaat snuffelen, zal u wel een Duits woord voor "uiteindelijk" vinden, maar... een Duitser heeft een heel andere gewoonte om een samenvattend besluit weer te geven. Hij of zij zal zeggen (letterlijk vertaald in het Nederlands): "Onder de streep...".

Een tweede aandachtspunt is het zeer klaar en duidelijk spreken. Dat noemt men de articulatie. Het gaat erom elke letter zeer klaar uit te spreken. Daartoe zal steeds bij elke stap een afzonderlijk venstertje verschijnen met de uitspraak van alle letters die in voorbeelden van die stap voorkomen. In het Duits articuleert men zeer, zeer (!) sterk. Het is zelfs zo, dat u weinig tot niet verstaanbaar bent, wanneer u één of meerdere letters van een woord 'half inslikt'. Een klein voorbeeldje. Als mensen zich in de voormiddag in Midden- of Noord-Duitsland tegenkomen onderweg, groeten ze zich - jammer genoeg meestal enkel in dorpen - met (in het Nederlands vertaald) "Goede morgen". Nu is het Duitse woord voor "morgen" juist hetzelfde, namelijk: "Morgen" en men spreekt het haast volledig hetzelfde uit (kleine verschillen zullen we in een van de eerste stappen wel ervaren). Maar... in het Nederlands spreekt men de uitgang van dat woord dof uit met een doffe "e" en neigt men daardoor om die uitgang half-monds in te slikken. In het Duits wordt dergelijke uitgang echter helder uitgesproken met een helle korte "e" (zoals in ""spel") en een duidelijke "n" erachter. Doet u dat niet, dan zal die Duitser u verstaan alsof u het gebruikelijk Noord-Duitse woord "Moin"[uitspraak: m-o-j-n] toewenste ("Moin" is een Fries woord voor "hallo!"). Hij zal dan ook met dat woord antwoorden. Dan staat u daar: "Wat zegt die daar? Moin... Is die vies gezind of zo? Ik versta er niets van". Daarom: klaar, zeer klaar en duidelijk articuleren! Maar wees gerust, dat komt wel...

Uitspraak

Duitse woorden en zinnen worden steeds in het blauw weergegeven, Duitse uitspraak steeds in het groen

Lees het net voorafgaande om het belang van de artucilatie te kennen. Ter uitspraak verschijnt bij elke stap een venstertje aan de rechtse zijde met de gebruikte symbolen. Deze symbolen zullen steeds een Duits woord in elke stap begeleiden. In de toekomst zal daarbij een link voorkomen naar een klank-bestand met het uitgesproken woord.

Welk materiaal heeft u nodig?

Het is sterk aangeraden om een woordenboek Nederlands-Duits en Duits-Nederlands bij de hand te hebben. Welk? Na een aantal stappen zal u wel ervaren of een nodig woord wel of niet te vinden is in uw woordenboek. In dat geval is het dan ook best een iets uitgebreider boek te zoeken. En ja... gezien tijdens de taalhulp steeds de laatste vernieuwing in de schrijfwijze (spelling) van Duitse woorden wordt gebruikt, is het aangeraden een woordenboek te hebben, dat niet ouder is dan een uitgave uit 2006. De Duitse spelling is sinds 2006 sterk aangepast aan de moderne tijd. Maar heeft u dergelijke uitgave niet, dan is dat niet bepaald een ramp. Het zal dan wel steeds bijzondere aandacht vragen om de schrijfwijze van een Duits woord over te nemen uit de aangeboden tekst in elke stap in plaats van deze te gebruiken uit dat oudere woordenboek.

Overigens kan u gespecialiseerde werken benutten zoals een Duitse grammatica (spraakkunst), een Duits stijlwoordenboek en zo meer. Maar dat is geen noodzakelijkheid bij het begin, zeker niet, gezien dergelijke boeken in het Duits opgesteld zijn en ervan uitgegaan wordt, dat u nog geen Duits kent. Wil u dan toch dergelijke werken, dan kan u in de vakliteratuur Duits nuttige informatie vinden.

Belangrijk als hulp bij het aanleren van het Duits is het 'geregeld' beluisteren of zien van een Duitse radiozender of televisiekanaal. 'Geregeld' wil zeggen: zo vaak als u het zelf nuttig vindt. U zal dat wel ervaren: hoe meer u Duits begint te verstaan, hoe meer u geneigd zal zijn er meer naar te luisteren. Aanvankelijk is het vrij zinloos om een nieuwsbericht op radio in het Duits te aanhoren. Wellicht is het aangewezen om eerst televisie te kijken, gezien er het beeld aanvullend werkt op de gesproken taal. Of het beluisteren van een Duitse song of Schlager is gemakkelijker, omdat daarin steeds overdreven sterk gearticuleerd wordt en de context van het lied makkelijk leidt tot het verstaan van afzonderlijke delen ervan

En wat met mijn toetsenbord dat geen umlaut kan weergeven?

In het Duits gebruikt man vaak een umlaut (een klankverandering door een dubbelpunt boven een letter) en een eszet (een ringel-s: de ß). Nu worden bij de verschillende stappen in deze taalhulp oefeningen aangeboden waarbij u woorden intijpt. Nederlandse toetsenborden zijn doorgaans niet op Duitse umlauts en op de eszet afgesteld. Om dat euvel te vermijden, kan u steeds een "e" achter de letter met umlaut schrijven in plaats van een dubbelpunt erop (bijvoorbeeld: een "ae" in de plaats van ä . Eveneens kan u een "ss" intijpen in plaats van een ß.

Het is aangeraden deze hulp Duits te beginnen met stap 1, gezien een bepaalde stap voortbouwt op de vorige en er inhoudelijk mogelijk naar refereert.

Op voorhand: veel succes en... heel veel geduld!

Naar stap 1.
 

Verantwoordelijkheid: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).